CZYM JEST RUCH ŚWIATŁO ŻYCIE (OAZA)?

 

       Ruch Światło – Życie (znany powszechnie jako Oaza) jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: dzieci, młodzież, dorosłych, jaki i również kapłanów, zakonników, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację, Ruch Światło – Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Znakiem Ruchu jest starochrześcijański symbol ΦΩΣ-ZΩH(gr. Światło – życie, splecione literą omega tworzące krzyż). Symbol ten wyraża podstawowy charyzmat Ruchu, który pragnie dopomóc ludziom do pełnego wcielenia w życie codzienne światła Chrystusowej Ewangelii. Dojrzały chrześcijanin to Nowy Człowiek, który jednoczy poznanie (światło) i egzystencję (życie). Do tej jedności może doprowadzić, człowieka Duch Święty (omega jest symbolem Ducha Świeżego) dzięki krzyżowi Chrystusa i naszemu bezinteresownemu darowi z siebie w służbie Bogu i ludziom.

Ruch Światło – Życie

Ruch Światło – Życie powstał w Polsce. Jego początki sięgają roku 1954 kiedy to odbyła się pierwsza wakacyjna oaza rekolekcyjna.

Założycielem Ruchu był ks. Franciszek Blachnicki (1921- 1987)

Duchowość Ruchu Światło-Życie została wyrażona w "Drogowskazach Nowego Człowieka". Małżonkowie żyjąc treścią "Drogowskazów" realizują je w "Zobowiązaniach Domowego Kościoła".

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja - katechumenat - diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji.

Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to: metoda "światło-życie", przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna.

Specyfiką metody Ruchu Światło-Życie jest realizacja zasady "życie z życia" i zasady organicznego wzrostu.

Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie (aktualnie jest nim ks. Adam Wodarczyk). Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługą wraz z zespołem diakonii. Diakonię moderacji mogą pełnić zarówno osoby świeckie, jak i duchowne.

Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a nienależący do niego -opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formacją uczestników Ruchu i eklezjalność wspólnot.Patronka Ruchu Światło - Życie

Figura Niepokalanej Matki Kościoła patronki Ruchu Światło - Życie w Centrum Ruchu w Krościenku nad Dunajcem

 

Formacja oazaowa opiera się przede wszystkim na cotygodniowych spotkaniach. Animator spotyka się z uczestnikami swej grupy i prowadzi rozmowy, dyskusje, rozważane jest Pismo św. Tematyka spotkań związana jest z Bogiem, wiarą. Animator stara się kształtować właściwe postawy swych uczestników w sprawach takich jak np. modlitwa, właściwa postawa prawdziwego chrześcijanina, właściwe zachowanie, a także przekazuje wartości, które zdobył podczas własnej formacji. Oczywiście nie brak tu także zabawy, wspólnego śpiewu i innych form wspólnego spędzania czasu.